Deze aanpak valt onder werkzame element(en):

|

Wellbeing-officer

De wellbeing-officer zorgt ervoor dat er structureel meer aandacht wordt gegeven aan welzijn. Ze verzorgen veel activiteiten rondom welzijn, zoals de wellbeing week (zie aanpak 10) en regelen faciliteiten, zoals het mindfulnest (zie aanpak 27). Elke faculteit heeft een eigen wellbeing-officer, maar er wordt ook veel faculteitsoverstijgend gewerkt.

Casus

Wellbeing-officer

De waarde van de wellbeing-officer

Universiteit Leiden heeft een centrale wellbeing-officer aangesteld om het studentenwelzijn binnen de Universiteit Leiden te verbeteren. Daarnaast zijn per faculteit wellbeing-officers aangesteld. Samen vormen zij een netwerk dat binnen dezelfde grote lijnen van het Programma Studentenwelzijn werkt.

‘De wellbeing-officer houdt ons op de hoogte van alle welzijnsactiviteiten via de app. Sinds er een living-room op onze faculteit is spreek ik regelmatig af met medestudenten. Ook ben ik lid geworden van een peersupportgroep met gelijkgestemden’.

Wellbeing-officers breken continu een lans voor het thema studentenwelzijn. Hierdoor  gaan studenten en staf nut en noodzaak van de geboden activiteiten/ workshops/trainingen steeds beter in zien. Daarbij wordt het taboe op (het praten over) mentale gezondheid langzaam maar zeker geslecht. Door het bespreekbaar maken van het onderwerp wordt het sociaal veiliger om erover te spreken en krijgen studenten meer zicht op de worstelingen van hun peers en kunnen ze zodoende ook elkaar beter ondersteunen.

De taak van een wellbeing-officer is het bevorderen van studentenwelzijn voor alle studenten, ongeacht de opleiding die zij volgen. Speerpunten zijn daarbij:

  • (h)erkenning van mogelijke problematiek voor en door studenten – ondersteund door scholing/educatie zowel voor studenten als voor staf,
  • preventieve maatregelen, o.a. door online zorgplatforms, verankeren van wellbeing in het curriculum, bevorderen van veerkracht en zelfzorg onder de gehele studentenpopulatie.
  • Projecten gericht op het verbeteren van de vindbaarheid van de hulp en ondersteuning op alle faculteiten uit voeren.

Wellbeing-officers hebben bijgedragen aan verschillende aanpakken voor het vergroten van binding en welzijn, zoals het creëren van living-rooms op verschillende faculteiten, het plaatsen van Act-of-Kindnessmuren en het oprichten van peersupportgroepen.

Werkzaam element: Personele infrastructuur

Bij de Universiteit Leiden is een team van wellbeing-officers aangesteld. Zijn kunnen samen brainstormen, ideeën breed uitrollen, maar hebben ook de ruimte om zelf aan de slag te gaan met de behoeftes van de eigen faculteit. Het is belangrijk dat de wellbeingofficers een heldere opdracht, profiel en financiële kaders meekrijgen. Daarnaast is het van belang om gebruik te maken van de kennis en kunde van mensen die al binnen de instelling werkzaam zijn en een goede inventarisatie te maken van alles wat er al gedaan wordt. Hiermee wordt voorkomen dat men in elkaars vaarwater gaat bewegen.

De Universiteit Leiden heeft een toezegging gedaan voor structurele financiering voor de inzet voor studentenwelzijn voor de komende 5 jaren vanuit centrale middelen waarmee een voortzetting bij alle faculteiten gewaarborgd is. Daarnaast is een universiteitsbrede visie op studentenwelzijn opgesteld met input van alle actoren en met als leidraad de landelijke visie op studentenwelzijn, waarbij input van alle actoren is verkregen.

Werkzaam element: communicatie welzijnsaanbod

Voor de communicatie van het welzijnsaanbod staan de wellbeing-officers in nauw contact met de studieverenigingen bij hun eigen faculteit. Daarnaast maken ze gebruik van een laagdrempelige app, waarmee ze kunnen zorgen voor meer bekendheid bij studenten en voor het communiceren van hun activiteiten.

Meer aanpakken & tips:

MET CASUS

Wellbeing Week

Tijdens deze week of dag worden er allerlei workshops en activiteiten georganiseerd rondom het thema welzijn, zoals meditatie en sporten, maar ook sociale activiteiten zoals schaatsen en creatieve activiteiten.

WO

MET CASUS

Studieloket

Bij het studieloket helpt een team van studentassistenten hun medestudenten met vragen over praktische zaken (zoals inschrijvingen en digitale systemen), bijlessen en workshops. Studenten kunnen zonder afspraak op een aantal vaste momenten in de week binnenlopen om hun vraag te stellen. Ook hebben studenten toegang tot een digitale leeromgeving waar allerlei schrijftips, formats en praktische informatie staan.

HBO

NEXT

NEXT is een online platform waar alle workshops en activiteiten gericht op persoonlijke groei en mentaal welzijn voor studenten op worden geplaatst. Via NEXT kunnen studenten zich hiervoor inschrijven.

MBO

Aandachtsfunctionarissen

Aandachtsfunctionarissen ondersteunen studenten die extra hulp nodig hebben. Ze hebben meer tijd, kennis en kunde op het gebied van studentbegeleiding dan reguliere docenten, waarvoor ze studenten actiever kunnen ondersteunen, individueel kunnen begeleiden en waar nodig kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties.

HBO

School als wijk

Het school-als-wijkteam is geen onderdeel van de onderwijsinstelling, maar bestaat uit school-maatschappelijk-werkers die vanuit het wijkteam van de gemeente werken. De nauwe samenwerking tussen de onderwijsinstelling en dit team zorgt ervoor dat studenten ook geholpen kunnen worden als hun problemen verder dan school reiken, zoals huisvestingsproblemen en financiële problemen. De school-als-wijkers kunnen bij studenten langsgaan bij problemen en doorverwijzen naar de juiste hulpverleners.

MBO

Fitcoach

De Fitcoach helpt studenten met (psychologische) gezondheid door middel van sportlessen (ook op afstand). Dit wordt georganiseerd vanuit het sportcentrum binnen de onderwijsinstelling en via NEXT (zie aanpak 54) gecommuniceerd.

MBO

Switchcoach

De Switchcoach begeleidt studenten die van opleiding willen veranderen binnen het economisch domein. Ze begeleiden het proces van het maken van de juiste keuze en het overstappen naar de andere opleiding. Dit voorkomt dat de student in een vacuüm terechtkomt en als gevolg hiervan uitvalt.

HBO

Gebruik diverse communicatiekanalen

Communiceer het welzijnsaanbod via een grote diversiteit aan communicatiekanalen om zoveel mogelijk studenten te bereiken. Denk hierbij vooral ook aan kanalen die veel door studenten gebruikt worden, zoals Instagram.

WO

Betrek studieverenigingen bij de organisatie van activiteiten

Betrek studieverenigingen bij het organiseren van activiteiten voor alle studenten (ook niet-leden). Studieverenigingen hebben vaak beter zicht op wat er speelt bij studenten en waar behoefte aan is.
Studenten kunnen zelf beter inspelen op wat er leeft bij de studenten. Daarnaast kunnen studieverenigingen vaak ook makkelijker de doelgroep bereiken.

WO

Gastlessen

Studentpsychologen geven gastlessen om studenten op de hoogte te stellen over het welzijnsaanbod op de onderwijsinstelling.

HBO

Toegankelijk welzijnsaanbod

Zorg dat het welzijnsaanbod vindbaar en toegankelijk is voor nieuwe (internationale) studenten, zodat studenten weten welke ondersteuning ze kunnen krijgen. Hiervoor kan bijvoorbeeld een online platform worden ingericht (zie bijvoorbeeld aanpak Next).

MBO, WO