Studentenwelzijn-aanpak (11)

Werkzaam element | Sociale binding

Campus als thuisbasis

Zorg voor een fysieke ruimte waar studenten zich thuis voelen.

Onderwijsprofessionals benoemden een aantal aanpakken die als doel hadden om studenten weer fysiek op locatie te krijgen. Met name onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs noemden dat er aandacht moet zijn voor de inrichting van de campus en het creëren van ontmoetingsplaatsen (huiskamers en studielandschap). Een goede thuisbasis op de instelling waar studenten terecht kunnen, fysiek les krijgen, kunnen studeren, begeleid worden, en waar ze docenten en medewerkers zien en ontmoeten is belangrijk. Dit maakt dat studenten en docenten naar de instelling willen komen en er binding ontstaat met de opleiding en instelling.

Voor gemeenschapsvorming moeten studenten elkaar fysiek ontmoeten

Verder wordt er door meerdere onderwijsprofessionals uit alle instellingen genoemd dat het voor het creëren van de sociale binding en het opnieuw opbouwen van de gemeenschap belangrijk is dat studenten fysiek onderwijs op de instelling (in plaats van online onderwijs) krijgen. Sommige opleidingen kiezen er daarom expliciet voor om geen (of nauwelijks) online onderwijs aan te bieden.

De wetenschappelijke literatuur over Campus als thuisbasis

De inrichting van de fysieke ruimte kan een rol spelen bij het stimuleren van persoonlijke interactie van studenten onderling en van studenten met docenten en bevorderlijk zijn voor een ontspannen leerklimaat in het algemeen (Orlando, 2000; Johnson et al., 2007; Hausmann et al., 2009; Fernandes et al., 2017; Deunk & Korpershoek, 2021).

Aanbevelingen

  • Stel fysieke ontmoetingsruimtes beschikbaar waar studenten elkaar kunnen ontmoeten, kunnen studeren, of kunnen samenwerken.
  • Stimuleer dat (ook forenzende) studenten fysiek naar de opleiding komen voor onderwijs en ontmoeting met het oog op vertrouwdheid met de fysieke ruimten bij de opleiding.
  • Ga na of studenten zich thuisvoelen in de fysieke ruimten bij de opleiding.

Voor de volledige referentielijst, zie het rapport

Aanpakken binnen Campus als thuisbasis

Voorbeelden uit de praktijk hoe je sociale binding en welzijn kan vergroten bij studenten.

MET CASUS

Studiecentrum

In een studiecentrum kunnen studenten terecht voor huiswerkbegeleiding, maar ook voor ondersteuning bij diverse problematiek. Ondersteuning vanuit het studiecentrum kan ingezet worden als preventief middel om persoonlijke problematiek te signaleren, maar is ook bedoeld als een plek voor studenten waar ze zich thuis en veilig voelen en kunnen leren. Studenten kunnen zichzelf aanmelden om deel te nemen of nemen deel op advies van de studieloopbaanbegeleider. Er is vaste begeleiding die persoonlijk contact heeft met de student. Door de intensieve begeleiding en contact met studenten in het studiecentrum kunnen begeleiders problemen vroeg signaleren

MBO

Aandacht voor inrichting & huisvesting

De inrichting van een instelling en huisvesting van een opleiding is dusdanig dat studenten er graag naartoe komen en willen blijven hangen. Het creëren van een dergelijke thuisbasis kan door middel van het inrichten van ontmoetingsplaatsen, zoals een studentencafé of studiecentrum.

HBO, MBO, WO

Studentencafé

Een plek op de campus waar studenten tussen de lessen kunnen samenkomen voor sociaal en studiegerelateerd contact

WO

Fysiek onderwijs

Opleidingen bieden fysiek onderwijs aan in plaats van online onderwijs, zodat studenten elkaar ontmoeten en op de instelling komen.

HBO, MBO, WO