Studentenwelzijn-binding (10)

Werkzaam element | Welzijn

Maatwerk

Pas het onderwijs waar mogelijk aan op de behoeftes van de individuele student.

Diverse onderwijsprofessionals benadrukken dat niet elke student hetzelfde is en dat verschillende studenten verschillende behoeftes hebben en verschillende routes kunnen bewandelen als het gaat om hun onderwijs. Deze individuele onderwijsbehoeftes worden, met name bij Noorderpoort, gefaciliteerd door bijvoorbeeld extra begeleiding voor studenten die dit nodig hebben. Ook biedt Noorderpoort de mogelijkheid tot een aangepast rooster, zodat studenten, die om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld psychische problemen, mantelzorg verantwoordelijkheden of long covid) het regulier onderwijs niet kunnen volgen, een aangepast traject aangeboden krijgen. Passend onderwijs voor elke student kan bijdragen aan verbeterd welzijn.

De wetenschappelijke literatuur over Maatwerk

Er zijn redelijk sterke aanwijzingen dat persoonsgerichte aanpakken, waarin rekening wordt gehouden met individuele kenmerken van studenten en hun persoonlijke ontwikkeling, het welzijn van studenten kunnen bevorderen, zeker wanneer daarin gebruik wordt gemaakt van zelfreflectie en inzichten uit de positieve psychologie (Yamada & Victor, 2012; Shillington et al., 2021; Krispenz & Dickhäuser, 2018; Deunk & Korpershoek, 2021; Dopmeijer et al., 2023).

Aanbevelingen

  • Houd rekening met individuele verschillen tussen studenten, geef aandacht aan de persoonlijke leerroute van studenten, en laat zien dat er ruimte is voor eigen tempo en maatwerk.
  • Ga na of er mogelijkheden zijn om expertise in te huren voor het bieden van maatwerk in individuele begeleiding aan de hand van positieve psychologie en zelfreflectie.

Voor de volledige referentielijst, zie het rapport

Aanpakken binnen Maatwerk

Voorbeelden uit de praktijk hoe je sociale binding en welzijn kan vergroten bij studenten.

MET CASUS

1-op-1 begeleiding online

Gebruik maken van online 1-op-1 begeleiding als het voor een student haalbaarder of prettiger is dan een face-to-face gesprek op school. Hierdoor houdt een student contact met de instelling, ook bij fysieke afwezigheid. Daarnaast kan het stressverlagend zijn voor zowel student als docent. Er is bijvoorbeeld geen reistijd of er hoeft geen lange, ingewikkelde mail geformuleerd te worden.

HBO, MBO

New Fit (persoonlijk leertraject)

Studenten die niet volledig naar school kunnen door persoonlijke omstandigheden worden begeleid in een maatwerktraject en kunnen zo hun studie blijven volgen. Middels een aangepast, deels online rooster zetten studenten stappen om weer terug keren naar het regulier systeem.

MBO

Spotklas

De Spotklas is een klas voor studenten die extra aandacht nodig hebben. Studenten met vergelijkbare problematiek worden bij elkaar in de klas geplaatst in kleine groepen. Er is begeleiding door twee studieloopbaanbegeleiders die speciaal aandacht besteden aan de relatie tussen studenten en de persoonlijke ontwikkeling van de studenten.

MBO