Student (1)

Werkzaam element | Welzijn

Personele infrastructuur

Faciliteer een personele infrastructuur die bevordering van studentenwelzijn mogelijk maakt.

Stel personeel aan dat zich specifiek richt op studentenwelzijn

Bij alle drie de instellingen is een personele infrastructuur opgezet om welzijnsondersteuning beter te faciliteren. In sommige gevallen werden nieuwe functies gecreëerd (zoals aandachtfunctionarissen of wellbeing-officers), in andere gevallen kwamen er meer uren beschikbaar voor bestaande functies, en in weer andere gevallen werd samengewerkt met externe (zorg-)partners.

Met extra personeel krijgen instellingen vat op welzijnsproblematiek

Dankzij deze personele infrastructuur is er meer tijd en ruimte om studenten die problemen ondervinden te ondersteunen, maar ook om meer aandacht te geven aan het thema welzijn in het algemeen. Door deze extra uren proberen de instellingen vat te krijgen op de welzijnsproblematiek onder studenten en een klimaat te creëren waar welzijn een geïntegreerd onderdeel wordt van het curriculum en de studieloopbaan.

Personeel ervaart grote werkdruk

Opvallend is dat veel onderwijsprofessionals hun zorgen uitspreken over de enorme werkdruk onder het personeel in het algemeen, maar ook in het bijzonder van het personeel dat verantwoordelijk is voor het welzijn van de studenten.

Studenten hebben behoefte aan persoonlijk en snel contact

Ook studenten hechten er belang aan dat begeleiders en docenten tijd voor hen maken en nemen en spoedig reageren als ze contact opnemen. Studenten realiseren zich dat het hiervoor belangrijk dat er voldoende personeel is dat de tijd heeft om persoonlijke aandacht aan studenten te geven.

Gespecialiseerde hulp is belangrijk, maar vaak ontoegankelijk

Daarnaast benoemen studenten dat het prettig is dat studieadviseurs en studentpsychologen gespecialiseerde hulp en zorg kunnen bieden. Studenten zijn echter ontevreden over de wachttijden en het beperkte aantal sessies. Dit benadrukt het belang van het vrijmaken van geld en middelen om de personele infrastructuur aan te leggen.

De wetenschappelijke literatuur over Personele infrastructuur

Bij het implementeren van aanpakken gericht op welzijn is het verstandig om de mentale gesteldheid van studenten beter te monitoren dan tot nu toe in het hoger onderwijs gangbaar is, studieadviseurs/decanen actief te betrekken bij de innovatie, of zelfs een achterwacht met klinische expertise in te zetten (Deunk & Korpershoek, 2021). Omdat studentenwelzijn een complex construct is en vele aspecten van invloed zijn op studentenwelzijn in de complexe omgeving van het mbo en hoger onderwijs, is een integrale aanpak nodig om studentenwelzijn te bewaken en te bevorderen (Dopmeijer et al. 2018; Dopmeijer, 2021).

Sociale en institutionele afstemming en samenwerking tussen verschillende leer- en leefomgevingen kan continuïteit doen waarborgen of herstellen, bijvoorbeeld door wat studenten doen op de ene plek ook elders te waarderen (Bronkhorst & Akkerman, 2016).

Aanbevelingen

  • Stel personeel aan zoals ‘wellbeing-officers’ die erin bemiddelen dat welzijnsonderwerpen integraal aandacht in het curriculum krijgen in plaats van welzijnsonderwerpen separaat aan te bieden.
  • Investeer in extra ondersteuning van de reguliere staf op het gebied van kennis over studentenwelzijn en welzijnsvaardigheden.
  • Faciliteer sociale en institutionele afstemming en verbinding tussen verschillende leer- en leefomgevingen van studenten.

Voor de volledige referentielijst, zie het rapport

Aanpakken binnen Personele infrastructuur

Voorbeelden uit de praktijk hoe je sociale binding en welzijn kan vergroten bij studenten.

MET CASUS

Wellbeing-officer

De wellbeing-officer zorgt ervoor dat er structureel meer aandacht wordt gegeven aan welzijn. Ze verzorgen veel activiteiten rondom welzijn, zoals de wellbeing week (zie aanpak 10) en regelen faciliteiten, zoals het mindfulnest (zie aanpak 27). Elke faculteit heeft een eigen wellbeing-officer, maar er wordt ook veel faculteitsoverstijgend gewerkt.

WO

Aandachtsfunctionarissen

Aandachtsfunctionarissen ondersteunen studenten die extra hulp nodig hebben. Ze hebben meer tijd, kennis en kunde op het gebied van studentbegeleiding dan reguliere docenten, waarvoor ze studenten actiever kunnen ondersteunen, individueel kunnen begeleiden en waar nodig kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties.

HBO

School als wijk

Het school-als-wijkteam is geen onderdeel van de onderwijsinstelling, maar bestaat uit school-maatschappelijk-werkers die vanuit het wijkteam van de gemeente werken. De nauwe samenwerking tussen de onderwijsinstelling en dit team zorgt ervoor dat studenten ook geholpen kunnen worden als hun problemen verder dan school reiken, zoals huisvestingsproblemen en financiële problemen. De school-als-wijkers kunnen bij studenten langsgaan bij problemen en doorverwijzen naar de juiste hulpverleners.

MBO

Fitcoach

De Fitcoach helpt studenten met (psychologische) gezondheid door middel van sportlessen (ook op afstand). Dit wordt georganiseerd vanuit het sportcentrum binnen de onderwijsinstelling en via NEXT (zie aanpak 54) gecommuniceerd.

MBO

Switchcoach

De Switchcoach begeleidt studenten die van opleiding willen veranderen binnen het economisch domein. Ze begeleiden het proces van het maken van de juiste keuze en het overstappen naar de andere opleiding. Dit voorkomt dat de student in een vacuüm terechtkomt en als gevolg hiervan uitvalt.

HBO